งานสัมมนาเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน ลดเหลื่อมล้ำ หนุนเศรษฐกิจฐานราก…

[ad_1]

งานสัมมนาเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน ลดเหลื่อมล้ำ หนุนเศรษฐกิจฐานราก จากเหนือจรดชายแดนใต้ โดยประสบการณ์ตรงจากผู้ดำเนินกา

https://www.facebook.com/pidthong/posts/2466641706708369
[ad_2]

Source