ประชุมตรวจรายงานวิจัย วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมตรวจรายงานวิจัย…

[ad_1]

#ประชุมตรวจรายงานวิจัย
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมตรวจรายงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G และห้องประชุมย่อยชั้น ๓ ในการนี้มีโครงการวิจัยเข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ มีคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐ รูป/คน โดยแบ่งกลุ่มเข้ารับเป็น ๓ กลุ่ม มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร., พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.ดร., พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ผศ.ดร., รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
































[ad_2]

Source