Reinvent มหาวิทยาลัย : ปลดล็อคประเด็นอาจารย์พิเศษ จากที่คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตร…

[ad_1]

Reinvent มหาวิทยาลัย : ปลดล็อคประเด็นอาจารย์พิเศษ

จากที่คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธาน ได้เสนอการปลดล๊อคและปฏิรูปมหาวิทยาลัยมาที่ผม โดยมีประเด็นที่ผมได้ดำเนินการไปแล้วคือ

1. ปลดล๊อคประเด็นแบบฟอร์ม มคอ. 3-7 โดยคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นประธานทำงานร่วมกับท่านปลัดกระทรวงฯ และผมได้มอบให้ท่านปลัดฯแจ้งเน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยทราบว่า แบบฟอร์ม มคอ. 3-7 นั้นทางสถาบันการศึกษามีอิสระในการดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มหรือรายละเอียดตาม มคอ. ไปอีกครั้งหนึ่ง

2. การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย university transformation advisory committee (UTAC) โดยคณะทำงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นประธาน ได้เสนอและผ่านความเห็นชอบจาก กกอ. และดำเนินการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการแบ่งกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัยตามศักยภาพตามความสมัครใจเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเปล่งรัศมีสูงสุดตามศักยภาพที่มี

บัดนี้คณะทำงานได้เสนอปลดล็อคเพิ่มเติมประเด็นการจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเดิมให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้น ขณะนี้ กกอ. ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร อาจมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้นได้ ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจำทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นร่วมด้วย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาจารย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

ท่านปลัดกระทรวงฯได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งแล้ว ผมจึงนำเรียนความคืบหน้ามาให้ประชาคมมหาวิทยาลัยและผู้สนใจได้รับทราบ และจะทยอยปลดล็อคทั้งในเรื่อง มคอ. เกณฑ์หลักสูตร และตำแหน่งวิชาการ ต่อ ๆ ไปนะครับ

#SuvitMaesincee #reinventuniversity #futurechanger #อนาคตกำหนดได้


[ad_2]

Source