สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ดำเนินการโครงการ คลินิควิจัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ดำเนินการโครงการ คลินิควิจัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.เป็นประธาน ในการพิจารณาและให้คำแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย