รับชม ข้อคิดสำหรับมนุุษย์ 1,000 ปีข้างหน้า


#รีรันวันศุกร์

มาฟังกันว่า เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ นักปรัชญา, นักคณิตศาสตร์, นักเขียน และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 1950 ฝากข้อคิดอะไรให้กับมนุษย์ในอีก 1,000 ปีข้างหน้า

ที่มา : รายการ Face to Face Interview (BBC, 1959)
Source