กำหนดการตรวจวิจัย (Workshop การวิจัยแบบ Progressive learning) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการตรวจวิจัย (Workshop การวิจัยแบบ Progressive learning) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี Workshop ดังนี้

  1. เรียนรู้วิธีวิจัยแบบเข้มข้น
  2. วิเคราะห์งานวิจัย (บท4)
  3. สังเคราะห์วิจัย องค์ความรู้ที่ทันสมัย