#ธีสิสกับโควิด รวมเว็บไซต์วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร และหนังสือ ที่ดาวน์โหลดฟรี โดยไม่ต้องออกจากบ้า…

[ad_1]

#ธีสิสกับโควิด รวมเว็บไซต์วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร และหนังสือ ที่ดาวน์โหลดฟรี โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงชีวิตกับโควิด

#วิทยานิพนธ์ #งานวิจัย

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses
http://digital.library.tu.ac.th/…/Search/index/collection:20

2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
https://cuir.car.chula.ac.th

3. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

4. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook ไม่ให้โพสลิงค์ รบกวนค้นหาคำว่า CMU e-Thesis ใน Google นะครับ

6. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (DPU e-Theses)
https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488

7. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

8. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://kb.psu.ac.th/psukb

9. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
http://libsearch.nida.ac.th

10. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php

11. Thai Digital Collection (TDC)
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

12. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.researchgateway.in.th

13. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
http://dric.nrct.go.th/Index

14. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp

15. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th/web/guest/researches-law-essay

16. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
http://research.mol.go.th/2013

17. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

18. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม
http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp

19. งานวัจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
https://knowledge.tijthailand.org/en/publication

20. PQDT Open – ProQuest
https://pqdtopen.proquest.com/search.html

21. Trove (Australian Digital Theses)
http://trove.nla.gov.au

22. EThOS (UK Theses and Dissertations)
http://ethos.bl.uk/Home.do

23. DART (Europe E-Theses Portal)
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

24. Library and Archives Canada (Theses Canada)
http://www.bac-lac.gc.ca/…/…/theses/Pages/theses-canada.aspx

25. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
https://etd.ohiolink.edu/pg_1?0

26. Massachusetts Institute of Technology
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582

27. University of Pittsburgh
http://d-scholarship.pitt.edu

28. Colorado State University
https://dspace.library.colostate.edu/handle/10217/100532

29. Pace University
http://digitalcommons.pace.edu/dissertations

30. North Carolina State University
http://repository.lib.ncsu.edu/ir/handle/1840.16/1

31. Pennsylvania State University
https://etda.libraries.psu.edu

32. University of Florida
http://ufdc.ufl.edu/ufetd

33. Utah State University
https://digitalcommons.usu.edu/etd

34. California Institute of Technology
http://thesis.library.caltech.edu

35. Hong Kong Institutional Repositories
http://hkir.ust.hk/hkir

36. University of Helsinki
https://ethesis.helsinki.fi/en

37. National University of Singapore
http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/1

38. Duke University
http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/1

39. Cornell University
https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/47

40. University of Michigan
https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/39366

#วารสาร

1. วารสารกฎหมาย สแกน โดย ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
https://library.tu.ac.th/E-JournalList
– วารสารนิติศาสตร์
– วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
– Thammasat Business Law Journal
– วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
– ดุลพาห
– บทบัณฑิต
– และอื่น ๆ

2. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)
https://www.tci-thaijo.org

3. Directory of Open Access Journals
https://doaj.org

#หนังสือ

1. Thammasat Digital Collection
http://digital.library.tu.ac.th
– หนังสือหายาก Rare books
– ร่างกฎหมาย The Archives of the History of Thai Codification
– คำพิพากษา Court Judgment
– ตำรา Thammasat University Textbooks
– Sanya Dharmasakti Library Collection
– และอื่น ๆ

2. Directory of Open Access Books
https://www.doabooks.org

3. Internet Archive
https://archive.org

4. HathiTrust Digital Library
https://www.hathitrust.org


[ad_2]

Source