ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบ 2560-2563 ณ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมกับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท และบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563