ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” ณ วัดวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี 

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยกองเลขานุการ ลงตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” ณ วัดวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี