มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับผลพิจารณา ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ

ประกาศข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตอบโจทย์แผนงานสำคัญของ วช. แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง เรียบร้อยแล้ว โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับผลพิจารณา จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดดังเอกสาร

256307231236377163272