เอกสารบริหารโครงการวิจัย

File File size Downloads
doc สพ.013-แบบฟอร์ม-บันทึกเพิ่มผู้ร่วมวิจัย 201 KB 199
doc สพ 012-แบบฟอร์ม-บันทึกส่งขยายเวลา 191 KB 219
doc สพ 011-แบบฟอร์ม-บันทึกส่ง ขอเปลี่ยนตัวนักวิจัย 200 KB 793
doc สพ 010-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอใบรับรองผลงานวิจัย 199 KB 198
doc สพ 09-MCU RS งานวิจัยใช้ประโยชน์ มจร 185 KB 794
doc สพ 08-แบบฟอร์ม ขอเบิกงวดสุดท้าย 202 KB 791
doc สพ 07-แบบฟอร์ม บันทึกส่งฉบับสมบูรณ์ 198 KB 733
doc สพ 06-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรายงานวิจัยร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข 199 KB 654
doc สพ 05-แบบฟอร์ม บันทึกส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 199 KB 436
doc สพ 04-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข 200 KB 352
doc สพ 03-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้างานวิจัย 198 KB 600
doc สพ 02-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอทำสัญญาวิจัย 199 KB 987
doc สพ 01-แบบฟอร์ม บันทึกส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย 199 KB 869
doc แบบขอทุน-ป.โท-เอก 33 KB 63
dotx เทมเพลตงานวิชาการnew 17 KB 317
pdf คู่มือพิมพ์รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 2 MB 1059