เอกสารบริหารโครงการวิจัย (สพ.)

# File File size Downloads
1 doc สพ 014 แบบฟอร์ม ส่งเครื่องมือวิจัยเพื่อตรวจสอบ 204 KB 134
2 doc สพ.013-แบบฟอร์ม-บันทึกเพิ่มผู้ร่วมวิจัย 201 KB 333
3 doc สพ 012-แบบฟอร์ม-บันทึกส่งขยายเวลา 191 KB 357
4 doc สพ 011-แบบฟอร์ม-บันทึกส่ง ขอเปลี่ยนตัวนักวิจัย 71 KB 203
5 doc สพ 010-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอใบรับรองผลงานวิจัย 199 KB 427
6 doc สพ 09-MCU RS งานวิจัยใช้ประโยชน์ มจร 185 KB 1079
7 doc สพ 08-แบบฟอร์ม ขอเบิกงวดสุดท้าย 202 KB 1047
8 doc สพ 07-แบบฟอร์ม บันทึกส่งฉบับสมบูรณ์ 198 KB 988
9 doc สพ 06-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรายงานวิจัยร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข 199 KB 817
10 doc สพ 05-แบบฟอร์ม บันทึกส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 199 KB 605
11 doc สพ 04-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข 200 KB 480
12 doc สพ 03-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้างานวิจัย 198 KB 746
13 doc สพ 02-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอทำสัญญาวิจัย 199 KB 1074
14 doc สพ 01-แบบฟอร์ม บันทึกส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย 199 KB 1038
15 doc สพ.ป.๑ บันทึกยินยอมเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ 25 KB 2
16 doc สพ.ป.๒ บันทึกเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ 26 KB 3
17 doc แบบขอทุน-ป.โท-เอก 33 KB 181
18 dotx เทมเพลตงานวิชาการnew 17 KB 510
19 pdf คู่มือพิมพ์รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 2 MB 2928