เอกสารบริหารโครงการวิจัย (สพ.)

# File File size Downloads
1 doc สพ 014 แบบฟอร์ม ส่งเครื่องมือวิจัยเพื่อตรวจสอบ 204 KB 95
2 doc สพ.013-แบบฟอร์ม-บันทึกเพิ่มผู้ร่วมวิจัย 201 KB 307
3 doc สพ 012-แบบฟอร์ม-บันทึกส่งขยายเวลา 191 KB 316
4 doc สพ 011-แบบฟอร์ม-บันทึกส่ง ขอเปลี่ยนตัวนักวิจัย 71 KB 177
5 doc สพ 010-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอใบรับรองผลงานวิจัย 199 KB 361
6 doc สพ 09-MCU RS งานวิจัยใช้ประโยชน์ มจร 185 KB 985
7 doc สพ 08-แบบฟอร์ม ขอเบิกงวดสุดท้าย 202 KB 978
8 doc สพ 07-แบบฟอร์ม บันทึกส่งฉบับสมบูรณ์ 198 KB 933
9 doc สพ 06-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรายงานวิจัยร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข 199 KB 775
10 doc สพ 05-แบบฟอร์ม บันทึกส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 199 KB 568
11 doc สพ 04-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข 200 KB 448
12 doc สพ 03-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้างานวิจัย 198 KB 703
13 doc สพ 02-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอทำสัญญาวิจัย 199 KB 1053
14 doc สพ 01-แบบฟอร์ม บันทึกส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย 199 KB 994
15 doc แบบขอทุน-ป.โท-เอก 33 KB 146
16 dotx เทมเพลตงานวิชาการnew 17 KB 465
17 pdf คู่มือพิมพ์รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 2 MB 2483