สถิติฐานข้อมูลนักวิจัย

wdt_ID ส่วนงาน บรรพชิต คฤหัสถ์ชาย คฤหัสถ์หญิง
1 วิทยาเขตเชียงใหม่ 8 17 3
2 วิทยาเขตแพร่ 6 5 10
3 วิทยาเขตขอนแก่น 17 34 5
4 วิทยาเขตนครราชสีมา 6 14 1
5 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 7 13 4
6 วิทยาเขตนครสวรรค์ 10 12 6
7 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 7 3 1
9 วิทยาเขตพะเยา 6 11 4
10 วิทยาเขตสุรินทร์ 10 11 2
11 วิทยาเขตหนองคาย 4 9 2
ส่วนงาน
∑ = 81 ∑ = 129 ∑ = 38