สถิติโครงการวิจัย


wdt_ID ปีงบประมาณ โครงการที่ได้รับจัดสรร โครงการที่เสร็จสิ้น โครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น
1 32 32 0
2 2552 52 52 0
3 2553 36 36 0
4 2554 24 24 0
5 2555 45 45 0
6 2556 72 72 0
7 2557 91 91 0
8 2558 99 98 1
9 2559 169 167 2
10 2560 232 130 102
ปีงบประมาณ