สถิติโครงการวิจัย


wdt_ID ปีงบประมาณ โครงการที่ได้รับจัดสรร โครงการที่เสร็จสิ้น โครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น
7 2557 118 118 0
8 2558 164 158 6
9 2559 209 197 12
10 2560 374 227 147
11 2561 361 141 220
12 2562 63 10 53
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2562