สถิติการใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ


wdt_ID ปีงบประมาณ เชิงวิชาการ เชิงความรู้ในพระพุทธศาสนา เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ เชิงสร้างสรรค์
1 2557 10 12 15 1 30
2 2558 10 50 5 25 11
3 2559 20 30 5 5 15
4 2560 55 60 15 5 20
5 2561 45 80 5 5 30
ปีงบประมาณ