ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ | www.bri.mcu.ac.th/pps (โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่ เข้าสู่ระบบ -> ข้อเสนอวิจัยของฉัน คลิกแก้ไขรายการที่เคยยื่นไว้ และเพิ่มไฟล์ Full Paper) 4 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 | 09.00 เป็นต้นไป

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 | 09.00 เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669 *หมายเหตุ คลิก Breakout Rooms เพื่อเข้ากลุ่มตามรายชื่อ กลุ่ม 1 คลิก Join Room 1 | กลุ่ม 2 คลิก Join Room 2

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 1 สิงหาคม 2564 | 13.30 น.

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 1 สิงหาคม 2564 | 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น.

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ในการนี้ท่านสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://bri.mcu.ac.th/pps/

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) | ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร สังคมคุณภาพและความมั่นคง เป็นต้น