ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงาน 4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพและมีจริยธรรมสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ช่วงเวลารับข้อเสนอ 27 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.) การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS … Read more

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2566 ในเบื้องต้น บัดนี้ องค์อธิการบดีได้ลงนามในประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงกำหนดทำสัญญาวิจัยประจำปี 2566 จำนวน 3 วัน ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 65 มจร ส่วนกลาง ภาคกลางและภาคตะวันออก-ตะวันตก ส่วนงานทำสัญญาวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย, คณะพุทธศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร, วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ, วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี, วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี, วิทยาลัยพระธรรมทูต วันที่ 18 ตุลาคม 65 มจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนงานทำสัญญาวิจัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตอุบลราชธานี, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วันที่ 19 ตุลาคม … Read more

ประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านววน.2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบววน. ’66

📣 สกสว. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🔰 การบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ” การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อ 🎯 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570 🎯 เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 🎯 การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ 🎯 วิดีทัศน์ “การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ” #TSRI

การประชุมชี้แจ้งเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.

การประชุมชี้แจ้งเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น.

กำหนดการรับฟังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการวิจัย SF66/FF67

กำหนดการรับฟังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการวิจัย SF66/FF67 กรณีออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669 ทุนSF ปี66 | 20 ก.ค. 65 | 15.00 ทุนFF ปี67 กลุ่ม 1-2 หลักพุทธรรม/บูรณาการพุทธรรรม | 22 ก.ค. 65 | 09.00 ทุนFF ปี67 กลุ่ม 3-4 เศรษฐกิจรากฐาน/พัฒนาเชิงพื้นที่ | 26 ก.ค. 65 | 09.00 ทุนFF ปี67 กลุ่ม 5-6 ท่องเที่ยววิถีพุทธ/ศิลปะ | 27 ก.ค. 65 | 09.00 … Read more