ประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านววน.2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบววน. ’66

📣 สกสว. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🔰 การบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ” การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อ 🎯 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570 🎯 เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 🎯 การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ 🎯 วิดีทัศน์ “การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ” #TSRI

การประชุมชี้แจ้งเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.

การประชุมชี้แจ้งเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น.

กำหนดการรับฟังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการวิจัย SF66/FF67

กำหนดการรับฟังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการวิจัย SF66/FF67 กรณีออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669 ทุนSF ปี66 | 20 ก.ค. 65 | 15.00 ทุนFF ปี67 กลุ่ม 1-2 หลักพุทธรรม/บูรณาการพุทธรรรม | 22 ก.ค. 65 | 09.00 ทุนFF ปี67 กลุ่ม 3-4 เศรษฐกิจรากฐาน/พัฒนาเชิงพื้นที่ | 26 ก.ค. 65 | 09.00 ทุนFF ปี67 กลุ่ม 5-6 ท่องเที่ยววิถีพุทธ/ศิลปะ | 27 ก.ค. 65 | 09.00 … Read more

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนปี 66 ( SF เพิ่มเติม) และทุนปี 67 (FF) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 พบกับ Mentor /ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย/นวัตกรรม Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669  

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1. ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) 2. ด้านนิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม 3. ด้านการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ แผนงาน P16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ … Read more

การบรรยายโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 14.00 น.

ประกาศแจ้งนักวิจัยรับฟังการบรรยายโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 14.00น. ผ่านระบบออนไลน์ | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669 สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์​ได้ที่เว็บไซต์​ | https://bri.mcu.ac.th/pps