พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และระบบออนไลน์ Zoom

นนี้ (4 ก.พ.65) เวลา 13.00-17.00 น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และระบบออนไลน์ Zoom โดยมีพระวิสุทธิวรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการสัมมนา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 รูป/คน

การจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​

การจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | 25 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​ “มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย    โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจะไปร่วมงานกับชุมชนร่วมกันสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน มีเป้าหมาย คือ แก้ปัญหาการว่างงาน แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ยั่งยืน ฝึกเด็กให้เป็นนักสำรวจวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ ในการทำข้อมูลชุมชนหรือ Big Data เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายพื้นที่ ให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชน 6 หมื่นคนมีสำนึกของการปฎิบัติให้มาก ได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง   โดยเริ่มต้นโครงการในปีงบประมาณ 2564 วันที่เริ่มต้นโครงการ คือ 1 มกราคม 2564 และวันที่สิ้นสุดโครงการคือ 31 ธันวาคม 2564   โครงการ … Read more

ประมวลภาพการประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) | https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669 แบบฟอร์มรับเกียรติบัตรและประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน 8 กันยายน 2564 | https://forms.gle/76ZyJEFHm77MwHns6 ท่านสามารถรับและสืบค้นเกียรติบัตรของท่านได้ที่ | https://bit.ly/3zYzehu

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) | https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669   เวลา 13.00 น.-14.00 น. หัวข้อ  “นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัย” การจัดทำโครงการ การรับทุนสนับสนุนโครงการ เวลา 14.00 น. -15.00 น. หัวข้อ “การบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน” ทุนวิจัย คณะกรรมการบริหาร การทำสัญญาวิจัย คณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานผลการดำเนินการ การขอใบรับรองงานวิจัย เวลา 16.00 น. สรุป ซักถาม กำลังโหลด…