การบรรยายหัวข้อ BCG : การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมสังคมวิถีใหม่ ในงานกิจกรรม 100 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

BCG : การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมสังคมวิถีใหม่ ? การให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาและการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมโดยผ่านมุมมอง “BCG Model” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน BCG Model กับการพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นการมองผ่าน กระบวนการพัฒนาในระดับโลกและของประเทศไทย โดยบทความมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้ 1) การเปลี่ยนผ่านโลก 3 ยุค/คลื่น (ความท้าทายของการพัฒนาของยุคสมัย 2) การพัฒนาในยุค Modernization และเข้าสู่ทศวรรษแห่งการพัฒนาของ UN 3)การพัฒนานวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของประเทศต้นแบบในเอเชีย (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน) 4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 5) BCG Model : นวัตกรรมการพัฒนา ? โดย BCG จะตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ สหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย … Read more

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และระบบออนไลน์ Zoom

นนี้ (4 ก.พ.65) เวลา 13.00-17.00 น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และระบบออนไลน์ Zoom โดยมีพระวิสุทธิวรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการสัมมนา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 รูป/คน

การจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​

การจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | 25 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​ “มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย    โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจะไปร่วมงานกับชุมชนร่วมกันสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน มีเป้าหมาย คือ แก้ปัญหาการว่างงาน แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ยั่งยืน ฝึกเด็กให้เป็นนักสำรวจวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ ในการทำข้อมูลชุมชนหรือ Big Data เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายพื้นที่ ให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชน 6 หมื่นคนมีสำนึกของการปฎิบัติให้มาก ได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง   โดยเริ่มต้นโครงการในปีงบประมาณ 2564 วันที่เริ่มต้นโครงการ คือ 1 มกราคม 2564 และวันที่สิ้นสุดโครงการคือ 31 ธันวาคม 2564   โครงการ … Read more