ประมวลภาพการประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) | https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669 แบบฟอร์มรับเกียรติบัตรและประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน 8 กันยายน 2564 | https://forms.gle/76ZyJEFHm77MwHns6 ท่านสามารถรับและสืบค้นเกียรติบัตรของท่านได้ที่ | https://bit.ly/3zYzehu

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) | https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669   เวลา 13.00 น.-14.00 น. หัวข้อ  “นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัย” การจัดทำโครงการ การรับทุนสนับสนุนโครงการ เวลา 14.00 น. -15.00 น. หัวข้อ “การบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน” ทุนวิจัย คณะกรรมการบริหาร การทำสัญญาวิจัย คณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานผลการดำเนินการ การขอใบรับรองงานวิจัย เวลา 16.00 น. สรุป ซักถาม กำลังโหลด…

แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) รอบที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : 13.30

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร | แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) รอบที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Google Meet | https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง tng-rygm-dju)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12

ตามที่สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัด โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom อย่างเต็มรูปแบบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ว่าด้วยเรื่องการตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

เวลานักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เราก็ไม่รู้ว่าเขามีระบบการพิจารณาอนุมัติโครงการกันอย่างไร วันนี้มีบทสรุปจากการเวทีเมธีวิจัยพบนักวิจัยหน้าใหม่ มานำเสนอให้นักวิจัยที่ยังไม่ทราบกระบวนการพิจาณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทราบด้วยกัน ณ บัดนี้ เมื่อเราส่งโครงการผ่านระบบไปโดยการส่งต่อของหน่วยงานต้นสังกัด. แหล่งทุนต่างๆ จะมีกรรมการพิจารณา 2 ชุด คือ           1.กรรมการดำเนินการหรือกรรมการกลั่นกรองติดตามและประเมินผลกรรมการชุดนี้จะประกอบขึ้นด้วยกรรมการที่มาจากหลากหลายศาสตร์เกือบเป็น 10 คน บางครั้งเอาผู้แทนจากแหล่งเงินทุนอื่นเข้ามานั่งอยู่ด้วยเพื่อจะตรวจเช็คว่ามีการซ้ำซ้อนลอกเลียนหรือเปล่า กรรมการชุดนี้จะดูในภาพรวมเพื่อคัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นอีกต่อไป (กรรมการชุดนี้สำคัญมากคล้ายๆกองบรรณาธิการวารสาร)           2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน3ท่านจะเป็นผู้รู้มาประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนั้นเมื่อเราเห็นว่ากรรมการชุดแรกมีบทบาทมาก เราก็มาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างในการตรวจสอบโครงการวิจัยที่เราส่งไป ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีภารกิจดังนี้           1. ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยว่าถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือไม่ ส่งเอกสารครบหรือไม่ ส่งเลยเวลาหรือไม่ ถ้าเลยเวลาก็เก็บเข้ากล่องไม่มองอีกเลย           2. ตรวจสอบประเด็นวิจัยว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของแหล่งทุนหรือไม่ ถ้าส่งไม่ถูกตามแหล่งทุน กรรมการกลุ่มแรกก็จะไม่ส่งต่อไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ(กลุ่มแรกสำคัญ ผ่านกลุ่มแรกก็มีสิทธิ์ได้ไปต่อ) … Read more