สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC) วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC) วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 The 8th National and the 1st International Conference Year 2022 (MCULPN – AC) เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”“Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization” โดยใช้ระบบการประชุม … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 โดยภาคเช้ามี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และภาคบ่าย มี พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นองค์ประธานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่น ในภาคของการประชุมวิชาการนั้น มีการแบ่งออกเป็น 5 ห้องย่อย ได้แก่ ห้องประชุมย่อย 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม ห้องประชุมย่อย 2 กลุ่มการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในสังคมใหม่ ห้องประชุมออนไลน์ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม ห้องประชุมออนไลน์ 2 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม ห้องประชุมออนไลน์ 3 … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เปิดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอนิมนต์/เชิญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยากร: ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมบัติ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไปและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย หรือ นักวิจัยมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/1jpXz   ให้คณาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันเข้ารับการอบรมได้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายใน วันที่ 12 ตุลาคม 63 ผู้ผ่านการอบรมจักได้รับเกียรติบัตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้คำปรึกษาในการวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้ หรืออาจจะได้รับการเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการจัดการความรู้ในโอกาสวันครบรอบ133ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการจัดการความรู้ในโอกาสวันครบรอบ 133 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มจร.วังน้อย ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563  

สถาบันภาษา มจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายขอเชิญส่งบทความวิชาการในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

The 1st National & International Academic Conference on Languages and Culture: Teaching & Learning English In The New Normal ——– สถาบันภาษา มจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายขอเชิญส่งบทความวิชาการในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ——— Abstract deadline submission: 15 สิงหาคม 2563 หัวข้อย่อยการนำเสนอ “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคนิวนอร์มอล”: 1. ภาษาเพื่อการสื่อสารและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (English for Communication & Propagation of Buddhism) 2. ภาษา : เทคนิคการสอนและการเรียนรู้ (English Language : Teaching … Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII เรื่อง พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Buddhist agriculture: Innovation for sustainable social development) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเลขที่ 469 หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 รายละเอียด คลิก -> https://sites.google.com/mcu.ac.th/mcunancon