การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย และ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ จากนั้น พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, … Read more

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การส่งเสริม คุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”The 1national and the 12 internationl conference year 2022 promption, protection and presesrvation of buddhist culture in Global perspective

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การส่งเสริม คุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”The 1national and the 12 internationl conference year 2022 promption, protection and presesrvation of buddhist culture in Global perspective จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,วิทยาลัยเชียงราย,วิทยาเขตพะเยา,และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรนราชวิทยาลัย ร่วมกับ พุทธสมาคมจีน นครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 27 สิงหาคม 2565 พิธีเปิด : Opening ceremony : Time 08.30 – 11.00 and Time 15.45 – 16.00 | https://zoom.us/j/6339227142 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย : … Read more

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับบนานาชาติครั้งที่ 12 และระดับชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับบนานาชาติครั้งที่ 12 และระดับชาติครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (INCBC) การส่งเสริมคุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน | 27 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.bri.mcu.ac.th/con

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC) วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC) วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 The 8th National and the 1st International Conference Year 2022 (MCULPN – AC) เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”“Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization” โดยใช้ระบบการประชุม … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 โดยภาคเช้ามี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และภาคบ่าย มี พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นองค์ประธานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่น ในภาคของการประชุมวิชาการนั้น มีการแบ่งออกเป็น 5 ห้องย่อย ได้แก่ ห้องประชุมย่อย 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม ห้องประชุมย่อย 2 กลุ่มการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในสังคมใหม่ ห้องประชุมออนไลน์ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม ห้องประชุมออนไลน์ 2 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม ห้องประชุมออนไลน์ 3 … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เปิดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอนิมนต์/เชิญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยากร: ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมบัติ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไปและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย หรือ นักวิจัยมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/1jpXz   ให้คณาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันเข้ารับการอบรมได้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายใน วันที่ 12 ตุลาคม 63 ผู้ผ่านการอบรมจักได้รับเกียรติบัตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้คำปรึกษาในการวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้ หรืออาจจะได้รับการเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป