ประกาศ
ประกาศ

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้ง การนำส่งการเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่งตั้ง พระครูสุธีกิตติบัณฑิต (กฤษฎา กิตติโสภโณ/แซ่หลี) เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
Scroll to Top