แนวทางการเขียนโครงการแผนงานวิจัยประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) และ 2565 | พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

ในปีงบประมาณ 2564 (รอบเพิ่มเติม) และ 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีนโยบายการพัฒนาการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กสว.) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 2563-2570 โดยกำหนดประเด็นการวิจัย 4 กลุ่ม (4 Program จำนวน 16 P) ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของการขอทุนวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดให้ส่วนงานพัฒนาแผนงานวิจัยจำนวนส่วนละ 3 แผนงาน (แผนงานละ 4-5 โครงการย่อย) โดยยึดตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้แต่ละส่วนงานดำเนินการพัฒนาแผนงานและโครงการวิจัยเพื่อส่งให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563  ดังรายละเอียด

ระบบติดตามเอกสารหนังสือสารบรรณงานวิจัยเปิดให้บริการแล้ว

• ระบบติดตามเอกสารหนังสือสารบรรณงานวิจัย • โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร • เปิดให้บริการนักวิจัยในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการ • เอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย • นายเดชฤทธิ์ โอฐสู | นายวันเฉลิม แสงก๋า : ผู้ดูแลระบบ • สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/doc

ระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยเปิดให้บริการแล้ว

• ระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย • โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร • เปิดให้บริการนักวิจัยในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการเอกสาร • หนังสือของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ • พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ : ผู้ดูแลข้อมูล • สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/der