พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ของผู้สูงอายุ ต.บ้านป้อม จ.พระ​นครศรี​อยุธยา​

เช้าวันอาทิตย์ที่15 มกราคม 2566 พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ของผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบและกลไก ส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้แผนงานการวิจัยและพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมและท้องถ่ินเพื่อลด ความเหลื่อมล้ําโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ สนับสนุนโดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง อาวุโสฟรีแลนซ์: การเสริมสร้างระบบและกลไกส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ ตําบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๒

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยประจำปี 2566 ให้กับนักวิจัย มจร ทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยประจำปี 2566 ให้กับนักวิจัยภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 108 โครงการ ในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2565 โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานดำเนินการ ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประมวลภาพการประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) | https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669 แบบฟอร์มรับเกียรติบัตรและประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน 8 กันยายน 2564 | https://forms.gle/76ZyJEFHm77MwHns6 ท่านสามารถรับและสืบค้นเกียรติบัตรของท่านได้ที่ | https://bit.ly/3zYzehu

แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) รอบที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : 13.30

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร | แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) รอบที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Google Meet | https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง tng-rygm-dju)

แจ้งลิงก์กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30

แจ้งลิงก์กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30 ประชุมประเมินผลงานวิจัย กลุ่ม Coivd-19 (ออนไลน์) | วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม -> https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง : tng-rygm-dju)