สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประชุมร่วมกับพระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร

พระสุธีรัตนบัณฑิต รองประธานคณะกรรมการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมงานจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อประชุมร่วมกับ พระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บัณฑิตจบใหม่ และนิสิตที่จะร่วมดำเนินการโครงการฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการชี้แจงรูปแบบการขับเคลื่อนตำบลเป้าหมาย และการพัฒนาชุมชนใน 16 มิติตามขอบเขตที่มีการกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของโครงการ ______การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ในการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ ก่อนปิดการประขุม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนาในพื้นที่ของคนในชุมชนนครชุมต่อไป

#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษา…

#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเป็นกิจสำคัญยิ่งของชาวพุทธ เพราะถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หรือเป็นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนากล่าวคือ ถ้ายังมีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่ แต่ถ้าไม่มีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก แม้จะมีการปฏิบัติก็จะไม่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะไม่ดำรงอยู่คือจะเสื่อมสูญไป #####การวิจัยนี้ ได้ค้นคว้ารวบรวมศัพท์ คัดเลือกศัพท์จากพระไตรปิฎกทั้งในวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก โดยเปิดแต่ละหน้าและค้นหาศัพท์ที่เห็นสมควรและทำบัญชีศัพท์ไว้ และการเขียนนิยามศัพท์ถึง ๘,๕๕๒ ศัพท์ _______งานวิจัยนี้ คงอำนวยให้เกิดความเกื้อกูลต่องานวิชาการ มุ่งหมายให้ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาทั้งเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ที่เป็นอสาธารณนาม ที่เป็นชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ชื่อพระสูตร รวมถึง วิมาน วัตถุ คาถา นิทเทส อปทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก #MCU Research Archive (MRA) พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชปริยัติกวี ดาวโหลดได้ที่่ http://www.mcuir.com/jspui/handle/123456789/283 #สืบค้นงานวิจัยพระพุทธศาสนากับสหวิทยาการเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม Cr.รูปภาพโดย Nuntawit Bri & ถาวรา Source

ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS…

ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 Source

พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา

https://youtu.be/3AuEv6solEE กิจกรรมเปิดลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นเวียงบัว ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา Source

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “ก…

  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “กิจกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร” และร่วมโพสต์รูปภาพ ข่าวสารต่าง ๆ ของกิจกรรมการวิจัยที่ท่านลงพื้นที่ ในทุก ๆ กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ในนามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/3857834307582334     Source