แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 22 มิถุนายน 2565

แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น. นักวิจัยที่ส่งรายงานการวิจัยมาขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอเชิญเข้ารับฟังในวันดังกล่าว | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 ผ่านระบบ ZOOM

แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 เป็นต้นไป Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนปี 66 ( SF เพิ่มเติม) และทุนปี 67 (FF) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 พบกับ Mentor /ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย/นวัตกรรม Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669  

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1. ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) 2. ด้านนิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม 3. ด้านการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ แผนงาน P16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ … Read more

แจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/65 ในวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2565 (อัปเดตรายการกลุ่ม)

แจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/65 ในวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะดำเนินตรวจรายงานความก้าวหน้า 4 บท และรายงานร่างสมบูรณ์ (รวมทั้งงานวิจัยที่ได้รับทุนจากส่วนงาน) วันที่ 04/06/65 : ตรวจที่วิทยาเขตแพร่ (onsite) วันที่ 06/06/65 : ตรวจที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (onsite) กลุ่ม 1 ทุนสกสว. ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G (Onsite) เวลา 09.00 เป็นต้นไป กลุ่ม 2 ทุนสกสว. ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G (Onsite) เวลา 09.00 เป็นต้นไป กลุ่ม 1 ทุนส่วนงาน (Online) | เวลา … Read more