สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลั​ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลั​ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงาน 4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพและมีจริยธรรมสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ช่วงเวลารับข้อเสนอ 27 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.) การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS … Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๓ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน  

คณบดีบัณฑิต​วิทยาลัย​ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. พบปะ แนะนำ มอบหมาย และส่งต่อ พันธกิจของมหาวิทยาลัย​แก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​

คณบดีบัณฑิต​วิทยาลัย​ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. พบปะ แนะนำ มอบหมาย และส่งต่อ พันธกิจของมหาวิทยาลัย​แก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​ โดยมีพระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการ​สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​เข้าต้อนรับพร้อมทั้งบุคลากร​ในส่วนงาน เข้ารับฟังและน้อมรับแนะนำโดยพร้อมเพรียง​กัน  ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม​ 2566 เวลา 16.30 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย และ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ จากนั้น พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, … Read more

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาวิจัยทุนส่วนงาน ปีงบ 2566 ผ่านระบบออนไลน์

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาวิจัยทุนส่วนงาน ปีงบ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 มกราคม  2566 เวลา 13.00 น. ระบบออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 -> https://zoom.us/j/3829951669