ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าอบรมภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเข้าร่วมรับการอบรมระหว่าง วันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คลิกที่ลิงก์เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม -> https://forms.gle/jNwHURaxsBCAqcag6

แจ้งการตรวจวิจารณ์ข้อโครงการวิจัยปี 2567 ของส่วนงาน

แจ้งการตรวจวิจารณ์ข้อโครงการวิจัยปี 2567 ของส่วนงาน ดังนี้ ภาคเหนือ วันที่ 13 กันยายน 65 เวลา 18.30 เป็นต้นไป ภาคตะวันออก-ตก 14 กันยายน เวลา 18.30 เป็นต้นไป ภาคกลาง คณะ และภาคใต้ วันที่ 19 กันยายน เวลา 09.00 เป็นต้นไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 -> https://zoom.us/j/3829951669 เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ครั้งสุดท้ายก่อนส่งเข้าระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 นักวิจัยที่ส่งโครงการวิจัยรับฟังข้อเสนอแนะได้ พระสุธีรัตนบัณฑิต

แจ้งนักวิจัยตรวจสอบรายงานการวิจัย | วันที่ 13-14 กันยายน 2565

เรียน/แจ้งนักวิจัยปี 65 ตามที่ท่านได้รับทุนวิจัยปี 65 ทั้งในระดับส่วนงานและทุน สกสว จากสถาบันวิจัย บัดนี้ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จะได้มีการติดตามประเมินผล รายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ ในวันที่ 13-14 กันยายน 65 ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 65 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาอนุมัติ และให้คำแก้ไข สืบต่อไป อนึ่ง ในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดสุดท้าย ได้แก่ 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 เล่ม 2. คลิปวีดีทัศน์ รางงานวิจัย ความยาวไม่เกิน 5 นาที 1 ผลงาน 3. บทความการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือรองรับในวารสารแล้ว 4. ชุดความรู้ ที่สรุปจากผลงานวิจัยที่จัดอาร์ตสวยงามและพิมพ์หรือปริ้นส์สี จำนวน 10 เล่ม (อย่าทำแบบเอารอดไปที เคยมีนักวิจัยได้ทุนมาก แต่ไม่จัดการพิมพ์ให้ ทำให้ผลงานไม่ดีงาม) 5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ … Read more

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การส่งเสริม คุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”The 1national and the 12 internationl conference year 2022 promption, protection and presesrvation of buddhist culture in Global perspective

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การส่งเสริม คุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”The 1national and the 12 internationl conference year 2022 promption, protection and presesrvation of buddhist culture in Global perspective จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,วิทยาลัยเชียงราย,วิทยาเขตพะเยา,และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรนราชวิทยาลัย ร่วมกับ พุทธสมาคมจีน นครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 27 สิงหาคม 2565 พิธีเปิด : Opening ceremony : Time 08.30 – 11.00 and Time 15.45 – 16.00 | https://zoom.us/j/6339227142 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย : … Read more

การบรรยายหัวข้อ BCG : การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมสังคมวิถีใหม่ ในงานกิจกรรม 100 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

BCG : การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมสังคมวิถีใหม่ ? การให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาและการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมโดยผ่านมุมมอง “BCG Model” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน BCG Model กับการพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นการมองผ่าน กระบวนการพัฒนาในระดับโลกและของประเทศไทย โดยบทความมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้ 1) การเปลี่ยนผ่านโลก 3 ยุค/คลื่น (ความท้าทายของการพัฒนาของยุคสมัย 2) การพัฒนาในยุค Modernization และเข้าสู่ทศวรรษแห่งการพัฒนาของ UN 3)การพัฒนานวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของประเทศต้นแบบในเอเชีย (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน) 4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 5) BCG Model : นวัตกรรมการพัฒนา ? โดย BCG จะตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ สหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย … Read more

ประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านววน.2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบววน. ’66

📣 สกสว. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🔰 การบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ” การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อ 🎯 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570 🎯 เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 🎯 การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ 🎯 วิดีทัศน์ “การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ” #TSRI