กิจกรรม “พัฒนาจริยธรรมการวิจัยกับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ”

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เเละ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “พัฒนาจริยธรรมการวิจัยกับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ” โดยได้รับเกียรติจาก พระราชปริยัติกวี ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานบรรยายเปิดการสัมมนา เเละ ดร.ณภัควรรต บัวทอง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย ผู้แทนนักบริหารโครงการจาก สสส เข้าร่วมกว่า 60 รูป/คน