วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 พระเทพเวที รศ.ดร. และ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. มอบห…

[ad_1]

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 พระเทพเวที รศ.ดร. และ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. มอบหมายให้คณะทำงานวิจัยร่วมระหว่าง มจร. เเละ สสส. นำโดย พระมหาประยูร โชติวโร พระมหาชุติภัค อภินนฺโท เเละ ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการประเมินโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสนองภารกิจคณะสงฆ์ เเละมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนต่อไป[ad_2]

Source

Loading

Scroll to Top