สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย : –

 1.  พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.                          ประธานกรรมการ
 2.  รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                             รองประธานกรรมการ
 3.  พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.                 กรรมการ
 4.  พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.                            กรรมการ
 5.  พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.                           กรรมการ
 6.  พระศรีสิทธิมุนี, ผศ.                                  กรรมการ
 7.  พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.                      กรรมการ
 8.  รศ.ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม                        กรรมการ
 9.  รศ.ดร.สุวิญ  รักษ์สัตย์                                กรรมการ
 10.  พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.                           กรรมการและเลขานุการ
 11.  พระมหาสมยศ  สุทฺธิสิริ                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 12. พระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺโท, ดร.                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดี มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเหมาะสม พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยที่มีงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นนักวิจัยดีเด่น และกำหนดอัตรารางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 3 เมษายน 2563 นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Loading

Scroll to Top