สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NBRC2021) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563
วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 โดยภาคเช้ามี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และภาคบ่าย มี พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นองค์ประธานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่น ในภาคของการประชุมวิชาการนั้น มีการแบ่งออกเป็น 5 ห้องย่อย ได้แก่

  1. ห้องประชุมย่อย 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม
  2. ห้องประชุมย่อย 2 กลุ่มการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในสังคมใหม่
  3. ห้องประชุมออนไลน์ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม
  4. ห้องประชุมออนไลน์ 2 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะองค์รวม
  5. ห้องประชุมออนไลน์ 3 กลุ่มการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในสังคมใหม่

ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 100 รูปคน ประกอบด้วย

  • อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 63 รูป/คน
  • นิสิต/นักศึกษา 16 รูป/คน
  • บุคคลทั่วไป 7 รูป/คน

แบ่งเป็นสัดส่วนส่วนงานภายใน 54% และหน่วยงานภายนอก 46%

 

Loading

Scroll to Top