สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30 น.

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30 น.
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) ในการประชุมประเมินผลงานวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการงานวิจัย ดังนี้

  • พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.                        ประธาน
  • รศ.ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม                      กรรมการ
  • รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศน์ศิลป์                        กรรมการ
  • พระมหาชุติภัค อภินนฺโท                           เลขานุการ
  • พระมหาเสรีชน นริสฺสโร                            เลขานุการ

ซึ่งมีนักวิจัยที่ดำเนินการโครงการวิจัยกลุ่ม Covid-19 เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง ผู้เข้าร่วมกว่า 30 รูป/คน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Loading

Scroll to Top