แจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/65 ในวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2565 (อัปเดตรายการกลุ่ม)

แจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/65 ในวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2565
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะดำเนินตรวจรายงานความก้าวหน้า 4 บท และรายงานร่างสมบูรณ์ (รวมทั้งงานวิจัยที่ได้รับทุนจากส่วนงาน)

วันที่ 04/06/65 : ตรวจที่วิทยาเขตแพร่ (onsite)

วันที่ 06/06/65 : ตรวจที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (onsite)

  • กลุ่ม 1 ทุนสกสว. ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G (Onsite) เวลา 09.00 เป็นต้นไป
  • กลุ่ม 2 ทุนสกสว. ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G (Onsite) เวลา 09.00 เป็นต้นไป
  • กลุ่ม 1 ทุนส่วนงาน (Online) | เวลา 09.00 เป็นต้นไป | Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669
  • กลุ่ม 2 ทุนส่วนงาน (Online) | เวลา 09.00 เป็นต้นไป | Zoom ID: 425 858 6800 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/4258586800
  • กลุ่มรับรองงานวิจัย (Online) | เวลา 14.30 เป็นต้นไป | Zoom ID: 857 274 6038 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/8572746038

ขอให้นักวิจัยเร่งดำเนินการเขียนงานวิจัยทั้งความก้าวหน้า (สำหรับท่านที่ยังไม่ตรวจสอบความก้าวหน้า) และร่างสมบูรณ์
โดยให้นักวิจัยที่พร้อมส่งตรวจแล้วดำเนินการดังนี้
1.ส่งเอกสารรายงานการวิจัย จำนวน 3 เล่ม พร้อมบันทึกข้อความให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ก่อนตรวจสอบ 7 วัน เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านก่อนล่วงหน้า
2.ส่งไฟล์รายงานการวิจัย PDF รวมเล่ม ที่จะตรวจไปที่ อีเมล์ chutipak_1@hotmail.com

*ส่งเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565