ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2566 ในเบื้องต้น บัดนี้ องค์อธิการบดีได้ลงนามในประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงกำหนดทำสัญญาวิจัยประจำปี 2566 จำนวน 3 วัน ดังนี้

 • วันที่ 17 ตุลาคม 65 มจร ส่วนกลาง ภาคกลางและภาคตะวันออก-ตะวันตก
  • ส่วนงานทำสัญญาวิจัย
   บัณฑิตวิทยาลัย, คณะพุทธศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส,
   วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร, วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ,
   วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี, วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี, วิทยาลัยพระธรรมทูต
 • วันที่ 18 ตุลาคม 65 มจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ส่วนงานทำสัญญาวิจัย
   วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตอุบลราชธานี, วิทยาลัยสงฆ์เลย,
   วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
 • วันที่ 19 ตุลาคม 65 มจร ในเขตภาคเหนือและภาคใต้
  • ส่วนงานทำสัญญาวิจัย
   วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาเขตแพร่, วิทยาเขตพะเยา, วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ , วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน,
   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี, วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎ์ธานี, หน่วยวิทยบริการตาก

จึงเรียน/แจ้งมาเพื่อเข้าทำสัญญาตามวันและเวลาดังกล่าว ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร วังน้อย ส่วนกลาง
* นักวิจัยควรเตรียมแล็ปท็อป ปริ้นเตอร์และปลั๊กไฟมาด้วย (เบื้องต้นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีรางปลั๊กไฟบริการ)


ประกาศทุนวิจัย งบประมาณ สกสว ปี 2566

หมายเหตุ :

 1. ให้นักวิจัยที่มีรายชื่อได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว ดำเนินการปรับงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และนำไปปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ งบประมาณ และตัวชี้วัดการวิจัยที่กำหนด
 2. ให้ส่งร่างโครงการวิจัยจำนวน 3 ฉบับ และไฟล์ข้อมูลให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รวมทั้งเตรียมการป้อนข้อมูลลงในระบบตามที่สำนักงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์และวิจัย (สกสว.) กำหนด
 3. ให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อทำสัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในเดือนตุลาคม 2565 หลังจากที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

เอกสารแนบท้ายประกาศ

หัวหน้านักวิจัยและนักวิจัยประจำแผนงานการวิจัย/โครงการวิจัยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. เอกสารส่วนบุคคลและธนาคาร
  1.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวพนักงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  1.2 เอกสารแสดงตนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น เอกสารแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อตามรหัสโครงการ โดยเพิ่ม MCU เข้าไป เช่น MCU4367862 โดยมีการลงนามพร้อมกัน 3 คน ซึ่งนักวิจัยสามารถใช้หนังสือนำจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปเปิดธนาคารได้
 2. เอกสารประกอบแผนงานและโครงการวิจัย
  2.1 โครงการแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย จำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ๑ ชุด
  2.2 แผนปฏิบัติการวิจัย
  2.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย
  2.4 ผลผลิต ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ และผลสำเร็จการวิจัยในเชิงนโยบาย พาณิชย์ ชุมชนและสังคม
  2.5 แผนการเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

Loading

Scroll to Top