แจ้งนักวิจัยตรวจสอบรายงานการวิจัย | วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565

เรียน/แจ้งนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ท่านได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับส่วนงานและทุน สกสว จากสถาบันวิจัย บัดนี้ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จะได้มีการติดตามประเมินผล รายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์
ในวันที่ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาอนุมัติ และให้คำแก้ไขต่อไป

อนึ่ง ในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดสุดท้าย ได้แก่

  1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 เล่ม
  2. คลิปวีดีทัศน์ รายงานวิจัย ความยาวไม่เกิน 5 นาที 1 ผลงาน
  3. บทความการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือรองรับในวารสารแล้ว
  4. ชุดความรู้ ที่สรุปจากผลงานวิจัยที่จัดอาร์ตสวยงามและพิมพ์หรือปริ้นส์สี จำนวน 10 เล่ม
  5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรม เช่น เอกสารจากผู้ใช้บริการ ภาพกิจกรรม อื่น ๆ
  6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

รวมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในระบบติดตามงานวิจัย | https://bri.mcu.ac.th/rms/


บัญชีตรวจรายงานการวิจัย งปม.๖๕ วันที่ 3-4 พ.ย 65