แจ้งนักวิจัยตรวจสอบรายงานการวิจัย | วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ทุนส่วนงาน (Online) | วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ทุน สกสว. (Onsite)

เรียน/แจ้งนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ท่านได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับส่วนงานและทุน สกสว จากสถาบันวิจัย บัดนี้ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จะได้มีการติดตามประเมินผล รายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์

  • วันที่ 6 ธันวาคม ทุนส่วนงาน (Online) Zoom ID: 382 995 1669 -> https://zoom.us/j/3829951669
  • วันที่ 7 ธันวาคม ทุน สกสว. (Onsite) ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ส่งรายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาอนุมัติ และให้คำแก้ไขต่อไป
อนึ่ง ในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดสุดท้าย ได้แก่

  1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 เล่ม
  2. คลิปวีดีทัศน์ รายงานวิจัย ความยาวไม่เกิน 5 นาที 1 ผลงาน
  3. บทความการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือรองรับในวารสารแล้ว
  4. ชุดความรู้ ที่สรุปจากผลงานวิจัยที่จัดอาร์ตสวยงามและพิมพ์หรือปริ้นส์สี จำนวน 10 เล่ม
  5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรม เช่น เอกสารจากผู้ใช้บริการ ภาพกิจกรรม อื่น ๆ
  6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

รวมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในระบบติดตามงานวิจัย | https://bri.mcu.ac.th/rms/