ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้ง การนำส่งการเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบสภานโยบาย อว. ว่าด้วยการแจ้ง ฯลฯ การรายงานผลงานวิจัย ฯลฯ

Loading

Scroll to Top