ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๓ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน

 

Loading

Scroll to Top