สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสได้รับทุน โครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund -SF) ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๖

Loading

Scroll to Top