พระครูสุธีกิตติบัณฑิต ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายการพัฒนาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายการพัฒนาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วันที่ 8 เมษายน 2566 พระครูสุธีกิตติบัณฑิต ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ได้รับนิมนต์มาบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำworkshop การออกแบบข้อเสนองานวิจัยกับคณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาข้อเสนองานวิจัยในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รวมไปถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดและอัตลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
การประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ชวนคิดชวนคุยระดมสมองในการพัฒนาโจทย์วิจัยรวมถึงได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบแผนวิจัยปี 2568 ถึง 2570
ไปเป็นประเด็นในการสร้างโจทย์วิจัยและเขียนเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์เพื่อส่งเข้าขอทุนผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ต่อไป

 

Loading

Scroll to Top