ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

Loading

Scroll to Top