ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นำทีมเข้าร่วมประชุม วารสารในโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมโครงการ “นโยบาย ผลสัมฤทธิ์ และการมอบรางวัลแก่วารสารในโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project” วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรมอีสตินแกรนด์พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและดำเนินงานด้านวารสารวิชาการ Journal of International Buddhist Studies (JIBS) ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปสู่ในระดับสากลต่อไป

Loading

Scroll to Top