สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจรายงานวิจัย ความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจรายงานวิจัย ความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย) | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งมีรายงานวิจัยเข้ารับการตรวจรายงานความก้าวหน้าทั้งสิ้น 49 โครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร., พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร., รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน และผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

Loading

Scroll to Top