คำสั่งมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล อนุมัติย้ายนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เข้าดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล อนุมัติย้ายนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ส่วนบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 

Loading

Scroll to Top