สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
ในการนี้ มีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับกับกระทรวงมหาดไทย / เรื่องรายงานการดำเนินงานของโครงการ Hub of Talent ศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยด้านระบบขนส่งทางราง / เรื่องรายงานการดำเนินงานของโครงการศูนย์กลางความรู้ด้านอาหารเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ / เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act) / เรื่องการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาประเทศผ่านกลไก การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ในมิติการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียม เสนอรัฐบาลชุดใหม่

 

 

Loading

Scroll to Top