สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้สอบถามถึงแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของการกระตุ้นให้นักวิจัยใส่ใจต่อการรายงานความก้าวหน้า รวมถึงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบการทำวารสาร การนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต.รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นที่จะทำให้นักวิจัยหรือมหาวิทยาลัย ให้ได้รับทุนวิจัยเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้ความสนใจในกระบวนการดำเนินของของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  พร้อมกันนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นิมนต์/เชิญชวนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในการเข้าร่วมเป็นภาคีในการดำเนินงานเชิงวิชาการ เช่นการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติ ในโอกาสต่อไป