ประชุมบุคคลากรครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมย่อย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมบุคลากรครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีสำคัญดังนี้
ประเด็นในการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในการประชุมสัมมนาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ และงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติครั้งที่ ๑๐ ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งงานครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสร็จมาเปิดงาน ซึ่งถือเป็นงานสัมมนาครั้งสำคัญ ซึ่งจะมีการประชุมติดตามงานกันต่อไปนอกจากนั้นที่ประชุมยังได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่องการอนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทตำแหน่งนักวิจัย ซึ่งมีตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมี ๔ ระดับ ประกอบด้วย (๑)ระดับปฏิบัติการ (๒)ระดับชำนาญการ (๓)ระดับชำนาญพิเศษ (๔)ระดับเชี่ยวชาญ และประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาอันประกอบไปด้วย การจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย แนวทางในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย (ด้านการวิจัย) การจัดทำปฏิทินประจำปี ๒๕๖๒ การผลิตรายการโทรทัศน์ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้มอบหมายงานต่างๆ แก่บุคลากรเพื่อนำมาเสนอในการประชุมในครั้งต่อไป และปิดการประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.