พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. บรรยายพิเศษ Mindset บัณฑิต มจร พลังทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ Mindset บัณฑิต มจร พลังทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ ณ หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562