ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 62 สุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ตอบสนองการเรียนรู้ในยุค 5.0 โดยมีอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และนักวิชาการอีกหลายท่าน เพื่อสร้างศิลปินรุ่นใหม่ และนักจัดการพุทธศิลปกรรม ในการขับเคลื่อน เชียงราย the city of arts

Loading

Scroll to Top