ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 62 สุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ตอบสนองการเรียนรู้ในยุค 5.0 โดยมีอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และนักวิชาการอีกหลายท่าน เพื่อสร้างศิลปินรุ่นใหม่ และนักจัดการพุทธศิลปกรรม ในการขับเคลื่อน เชียงราย the city of arts