โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 13 The 13th Srinakharinwirot Universit…

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 13

The 13th Srinakharinwirot University Research Conference 2020

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2563

ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 16 ธันวาคม 2562 [ขยายเวลา]

http://research.swu.ac.th/swucon/13th/

https://www.facebook.com/researchswu/
Source