สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมตรวจวิจัยตามวาระ ประจำเดือนมีนาคม 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการประชุมตรวจวิจัยตามวาระ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการประชุมให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนแนวทางในการทำวิจัยให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในแต่ละส่วนงาน โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ ดร.โกนิฏฐ์ สีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ

Loading

Scroll to Top