พุทธนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลจากการวิจัย เรื่อง “พุทธนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดย ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และคณะ ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างพลังบวก WE ARE ONE ร่วมพัฒนาชุมชน กิจกรรม Sport day “โยกนิดขยับหน่อย ช่วยลดไขมัน” และกำหนดวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาชุมชนของกลุ่มเยาวชน WE ARE ONE ณ ชุมชนหมู่บ้านท่าคอยนาง อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสันติสุขของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาทำความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมตามบริบทชุมชนที่นอกจากจะมองเรื่องกายภาพแล้วในเชิงจิตภาพถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

Loading

Scroll to Top