การประชุมสัมมนาวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมสัมมนาวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 “New Normal : การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ใน ยุคออนไลน์” | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 27 มิถนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน ให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นกิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : การบูรณาการศาสตร์เพื่อรับใช้สังคม โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างความยั่งยืนของสังคมยุค New Normal โดย ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์  ประธานกรรมการสถาบันไทยพัฒน์  และการบรรยายพิเศษ หัวข้อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค New Normal โดย ดร.เทพรัตน์  กล่ำรัศมี อาจารย์และนักวิจัยศูนย์วิจัย MOVE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคบ่ายเป็นการเข้าร่วมนำเสนอผลงานของผู้ลงทะเบียน  โดยแบ่งเป็นห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

 • ห้องประชุม 1 “การพัฒนาสังคมในยุค 4.0”
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 1 : พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. | ผศ.ดร.เบญจมาศ  สุขสถิต
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 15 รูป/คน
 • ห้องประชุม 2 “การวิจัยเพื่อการอยู่ร่วมในสังคมยุคใหม่ “
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 2 : พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน, ดร. | รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 14 รูป/คน
 • ห้องประชุม 3 “การวิจัยและเรียนรู้แบบออนไลน์”
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 3 : พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. | ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 14 รูป/คน
 • ห้องประชุม 4 “การวิจัยทางสังคมและมนุษยศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ในยุคออนไลน์”
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 4 : รศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง | รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 15 รูป/คน
 • ห้องประชุม 5 “การมีส่วนร่วมทางสังคมในยุค 4.0 “
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 5 : พระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺโท, ดร. |พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทฺปญฺโญ, ดร. | ผศ.ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 14 รูป/คน