สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและทุกคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นในมหาวิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจ ห่างไกล โรคอันตรายโควิด-19 ทำกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดพื้นที่และอาคารภายในมหาวิทยาลัย ที่ลานชั้นล่าง อาคารเรียนรวม มจร อ.วังน้อย                       จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

ที่มา https://www.banmuang.co.th/news/education/182600

Loading

Scroll to Top