โครงการอบรม เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 29-30 สิงหาคม 2563

🎯🎯 โครงการอบรม “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 29-30 สิงหาคม 2563
✔️✔️บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

📣 กด Link เพื่อลงทะเบียน และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ (2 ช่องทาง)
แนะนำ👉👉👉 LINE ID: http://line.me/ti/p/%40402woics

หรือ Website: http://www.grad.mcu.ac.th/mcutech/clinic

🌈 กำหนดจัดงาน วันที่ 29-30 ส.ค. 2563 เวลา 8.00-17.30 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM)

✔️ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลกับการเขียนบทความทางวิชาการ”

✔️ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนบทความทางวิชาการ”

✔️ ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการให้ได้มาตรฐานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

✔️ ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและอ้างอิงในการเขียนบทความทางวิชาการ”