เทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี” โดย พระมหาสุริยัน อุตตโร และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายของงานวิจัย โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คือ ร้านแม่หนูปลาส้ม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และอบต.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบรรจุภัณฑ์อาหาร คือ เครื่องซีนสุญญากาศ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ตัวผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้ผลิต โดยต่อยอดพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน เกิดการสร้างรายได้ในครัวเรือนโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบ: พระมหาสุริยัน อุตตโร